Anbi200Draagt u de Bibliotheek Ommen een warm hart toe?

Word dan sponsor of donateur!

Er zijn verschillende culturele en educatieve projecten die uw bijdrage - met belastingvoordeel - verdienen. De Bibliotheek Ommen heeft een prachtig aanbod aan literatuur en lectuur voor volwassenen en jeugd. Maar dat is niet het enige wat wij te bieden hebben. Met workshops, lezingen en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan de leestafel dragen wij bij aan het sociale en culturele leven in onze gemeente. Wij ondersteunen het onderwijs met programma's voor leesbevordering en zetten ons in om groepen met een achterstand, zoals laaggeletterden, een plaats te laten vinden in de maatschappij.

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom!

Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Frederique Westera (directeur), 0529-452158, e-mail 

De Bibliotheek Ommen staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:

 • Naam: de Bibliotheek Ommen
 • RISN/ Fiscaal nummer: NL006695966B001
 • Kamer van Koophandel: KVK 41022738
 • Bankrekening: NL 37 RABO 0380928574 EUR
 • Contactgegevens: Chevalleraustraat  6, 7731 EE Ommen, 0529-452158,e-mail  
 • Beleidsplan: zie de Toekomststrategie
 • Beloningsbeleid: via salarisregeling CAO openbare bibliotheken
 • De statutaire doelstelling van de Stichting: De stichting stelt zich ten doel de bevordering van de bibliotheekvoorziening en de informatieverstrekking in de ruimste zin in haar werkgebied, zulks met inachtneming van wettelijke bepalingen en voorschriften voor het openbare bibliotheekwerk.
  De stichting verricht haar werkzaamheden ten bate van de gehele bevolking in haar werkgebied en voorziet met haar activiteiten in de culturele behoefte van alle godsdienstige, levensbeschouwelijke en algemeen geestelijke stromingen, welke onder de bevolking van het werkgebied leven.
  De bibliotheekvoorziening dient voor een ieder bestemd en toegankelijk te zijn, zonder onderscheid naar godsdienstige overtuiging, levens- en wereldbeschouwelijke inzichten, politieke gezindheid, maatschappelijke status en nationaliteit.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie het Jaarverslag
 • Financiële verantwoording: zie Jaarrekening