doorkijkje ingang   leestafel  bovenverdieping

 

 


De Bibliotheek Ommen werkt met een bestuur op afstand binnen het Raad van Bestuur model.
Het bestuur heeft de volledige aansturing van de organisatie gedelegeerd aan de directeur, hetgeen is vastgelegd in een directiestatuut (zie onder statuten), maar houdt de verantwoordelijkheid en houdt toezicht.Veel bibliotheken zijn de laatste jaren overgestapt naar een Raad van Toezicht model met een eindverantwoordelijke directeur-bestuurder. Dit vanuit de wens de aansturing van de organisatie en het toezicht los te koppelen. Een en ander niet in de laatste plaats vanwege het groeiende belang van ondernemerschap en de toenemende complexiteit, waarbij de directeur veel meer zicht heeft op belangrijke ontwikkelingen. Hoewel dit zeker ook op gaat voor de bibliotheek Ommen en de directeur al een vergaand mandaat heeft, is er in Ommen toch gekozen vast te houden aan het Raad van Bestuur model. Dit omdat het gaat om een kleine bibliotheek met een zeer beperkt budget.

Dit betekent onder andere dat het team (medewerkers en vrijwilligers) volledig gericht is op de uitvoering. Alle andere zaken en bestuurlijke werkzaamheden, als ook de contacten met de gemeente als belangrijkste financier, de politiek en andere stakeholders, liggen bij de directie. Aangezien de directie vanuit het oogpunt van efficiency en kostenbesparing, wordt gedeeld met andere bibliotheekstichtingen, is de capaciteit op dit niveau beperkt. En uitbreiding is financieel niet haalbaar. Bovendien heeft de directeur een beperkt lokaal netwerk. Het is daarom van belang dat de directeur kan terugvallen op het bestuur als lokale verbindingsschakel en beleidsmatig sparring partner.


De wereld staat niet stil, dus ook de bibliotheek niet. Om haar functie te vervullen speelt de Bibliotheek in op maatschappelijke ontwikkelingen en past zij haar dienstverlening en bedrijfsvoering aan. De focus kan per beleidsperiode verschillen, maar de Bibliotheek Ommen werkt altijd vanuit de kernwaarden: betrouwbaar, toegankelijk, betrokken en veilig. En vanuit deze waarden opereert ook het bestuur.

 Betrouwbaar
Het bestuur wil een betrouwbare partner zijn voor de gemeente (de subsidieverstrekker), maar ook andere partijen waarmee de Bibliotheek samenwerkt, voor de directie en medewerkers en voor de inwoners van de gemeente Ommen. Dit betekent dat we ons houden aan beloftes, consistent beleid voorstaan en transparantie nastreven (integriteit).Toegankelijk
Alhoewel de directeur vergaand gemandateerd is, is het bestuur aanspreekbaar op haar verantwoordelijkheid door zowel partners als de interne organisatie (medewerkers en vrijwilligers).

 Betrokken
We weten wat er leeft binnen de gemeenschap Ommen en binnen de organisatie en nemen dit mee bij het bepalen van het beleid. We maken hiervoor gebruik van ons netwerk, onze voelhoorns en onze bevoegdheid om de directie om informatie te verzoeken (bijvoorbeeld door een klantonderzoek uit te laten voeren).

 Veilig
Directie en medewerkers weten dat we onze bestuurstaak uitvoeren met als doel de continuïteit van het openbaar bibliotheekwerk en zetten hiervoor onze kunde en netwerk in (toekomstbestendigheid). Veiligheid bewerkstelligen we ook door continuïteit binnen het bestuur na te streven.

 Governance Code Cultuur
Het bestuur neemt de 9 principes van de Governance Code Cultuur in acht.


Binnen het bestuur zijn verschillende functies/rollen te onderkennen. Een bestuurslid kan hooguit één functie, maar meerdere rollen vervullen. De rollen zijn toegespitst op de specifieke situatie in Ommen.

 Alle bestuursleden
Afgezien van hun specifieke functie/rol dient ieder bestuurslid:
- uitdragen van beleid en daarop aanspreekbaar zijn
- een bijdrage leveren aan een positief en innovatief imago van de Bibliotheek
- proactief kennis, vaardigheden en netwerk inbrengen
- een bijdrage leveren aan (politieke) lobby
- bijhouden bibliotheekontwikkelingen
Kwaliteiten:
- een breed lokaal netwerk en bereid dat in te zetten (kan op het gebied van politiek, ondernemers, onderwijs, welzijnsorganisaties, leden, etc.)
- bereidheid om voldoende tijd te investeren om functie/rol waar te maken
- onafhankelijk en kritisch
- onderschrijven van de doelstellingen
- hoofd- van bijzaken weten te onderscheiden

 Functies
Voorzitter:
- zit de bijeenkomsten voor
- is verantwoordelijk voor het procesverloop binnen het bestuur
- is verantwoordelijk voor het toepassen van Governance Code Cultuur
- is contactpersoon voor de certificering
- is het eerste aanspreekpunt voor directeur
Kwaliteiten
- bestuurlijke ervaring
- technisch kunnen voorzitten
- verbindende kwaliteiten

Secretaris:
- notuleert de bijeenkomsten
- houdt het archief van het bestuur bij
Kwaliteiten
- ordelijk en accuraat

Penningmeester:
De Bibliotheek Ommen maakt gebruik van een externe controller en boekhouding. Daarnaast wordt de jaarrekening gecontroleerd door een onafhankelijk accountant. Binnen de branche worden strikte regels gehanteerd over de wijze van financiële administratie.
- toezicht houden op financiële administratie en verantwoording
Kwaliteiten
- jaarrekeningen en begrotingen kunnen lezen
- gevoel voor cijfers

 Rollen
Aandachtsgebied Medewerkers en Vrijwilligers
- aandacht voor het personeelsaspect (o.a. bij beleidsontwikkeling)
- aanspreekpunt voor medewerkers en vrijwilligers in geval van problemen met directie
- sparring partner directeur m.b.t. WINO (Werkgeverschap in Netwerkverband Overijssel)
Kwaliteiten
- verstand van HRM/personeelszaken

Aandachtsgebied Buurtdorpen
- aandacht voor de dienstverlening aan/in buurtdorpen (o.a. beleidsontwikkeling)
- in grote lijnen weten wat er speelt in de buurtdorpen
- (samen met directeur) gesprekspartner voor plaatselijke belangen
Kwaliteiten
- Goede gesprekstechnieken
- Open houding

Aandachtsgebied Samenwerkingspartners
- Aandacht voor samenwerkingspartners
- (Samen met directeur) gesprekspartner voor partners
Kwaliteiten
- Netwerker
- Goede gesprekstechnieken

Aandachtsgebied klanten
- Aandacht voor het klantaspect (o.a. bij beleidsontwikkeling)
Kwaliteiten
- Kennis van marketing


Bijeenkomsten
Het bestuur komt 7 keer per jaar bij één:
- 1 informatiebijeenkomst (trends en ontwikkelingen bibliotheekbranche)
- 1 personeelsbijeenkomst
- 5 bestuursvergaderingen
De bijeenkomsten dienen over het algemeen voorbereid te worden.
Optioneel: jubilea, start nieuwe activiteiten

 Functie/rol

De verdere belasting hangt af van de functie/rol die een bestuurslid heeft.

Het huidig bestuur bestaat uit:

  • Dineke Hulsegge – voorzitter – eerste termijn
  • Mirjam Löwik – penningmeester – eerste termijn
  • Ben Kruitbosch – secretaris – tweede termijn

Momenteel zijn er geen vacatures.