Agenda | Wat is er in de Bibliotheek te doen?

Het Junner Koeland

Lezing van Evert Ruiter over het natuurgebied
Junner Koeland

Vlak bij huis hebben we tweehonderd hectare bijzondere, beschermde natuur met unieke flora en fauna. Evert Ruiter over het Junner Koeland.

Wikipedia schrijft het volgende over het Junner Koeland:

‘Het Junner Koeland is een natuurgebied gelegen in de gemeente Ommen, ingeklemd door de buurtschappen Arriën, Junne en Stegeren. Het gebied is circa 100 hectare groot, maar vormt samen met aanliggende terreinen een gebied van ca 300 ha, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied is in 1993 aangewezen als beschermd natuurmonument onder de naam Junner en Arriër Koeland met een omvang van circa 200 ha. Het gebied werd vanuit natuurbeschermingsoogpunt belangrijk geacht vanwege de geomorfologie, zoals de Vechtmeanders, de archeologische betekenis, de landschappelijke waarde en de rijke fauna en flora. Het gebied omvat hooiland, riviermeanders en schrale graslanden op een zanderige bodem, omgeven door rivierduintjes en gemengd bos met zomereiken en struiken als sleedoorn en jeneverbes. Bloemplanten in het gebied zijn bijvoorbeeld struikheide, Wilde gagel, grasklokje, Zwolse anjer (steenanjer), tijm, echt walstro, polei en Jakobskruiskruid. Het gebied is rijk aan insecten. Zo komt de gele weidemier voor en talloze soorten vlinders, juffers en libellen. Daarnaast kunnen in en om het gebied ongeveer 70 soorten broedvogels worden waargenomen, zoals: grauwe klauwier, groene specht, grote bonte specht, koekoek, ransuil, putter, matkop, veldleeuwerik, spotvogel en graspieper. Zoogdieren in het gebied zijn vos, ree, haas en das.’

Praktisch